Regulamin sklepu woda-alkaliczna.pl

Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy www.woda-alkaliczna.pl prowadzi firma KREGE Krzysztof Cielma z siedzibą we Wrocławiu, nr NIP: 894-258-96-52, zwana dalej „Sprzedawcą”.
2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Woda Alkaliczna.pl jest handel artykułami spożywczymi, przede wszystkim naturalną wodą zasadową.
3. Zaleca się, aby każda osoba składająca zamówienie, zwana dalej „Zamawiającym”, zapoznała się wcześniej z treścią Regulaminu.

Składanie zamówienia 
4. Przez złożenie zamówienie on-line należy rozumieć wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu www.woda-alkaliczna.pl.
5. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
6. Zamawiający jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
7. Prawo do weryfikacji i anulowania zamówienia przysługuje Sprzedawcy nawet po jego wcześniejszym potwierdzeniu.
8. Do zamówień składanych inną drogą niż formularz on-line (telefonicznie, pocztą e-mail) postanowienia niniejszego regulaminu stosują się tak samo jak do zamówień on-line.
9. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.32014 poz 827 )

Realizacja zamówienia 
10. Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail zatytułowany „[Woda Alkaliczna] Potwierdzenie zamówienia”, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu
11.Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie https://www.woda-alkaliczna.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2014 poz 827 ) – od momentu otrzymania przez klienta e-maila zatytułowanego „[Woda Alkaliczna] Potwierdzenie zamówienia”.
12. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu zapłaty od Zamawiającego, tj. wpłynięciu środków na wskazany rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem lub otrzymania potwierdzenia z systemu PayPal potwierdzającego płatność kartą kredytową lub płatnością elektroniczną.
13. Realizacja zamówienia kończy się w momencie nadania przesyłki na adres wskazany przez Zamawiającego.
14. Realizacje zamówień odbywają się wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedawcy.
15. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć starań, żeby czas realizacji zamówienia nie przekraczał dwóch dni roboczych. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Zamawiającego) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Przewoźnika.

Ceny, rachunki 
16. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.woda-alkaliczna.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
17. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę, kartą płatniczą lub poprzez system płatności PayPal.
18. Transakcja standardowo potwierdzana jest rachunkiem.
19. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca zamiast rachunku wystawia fakturę VAT. Prośbę i dane do faktury VAT Zamawiający przekazuje w trakcie składania zamówienia na stronie sklepu.
20. Koszt dostawy ponosi Zamawiający. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt dostarczenia przesyłki do Zamawiającego przez firmę kurierską.

Warunki dostawy
21. Terminy wysyłek podawane na stronach www.woda-alkaliczna.pl są terminami szacunkowymi, dotyczącymi wyłącznie dni roboczych. Terminy te nie uwzględniają dni wolnych od pracy, ani czynników związanych z potwierdzeniem i realizacją zamówienia.
22. Sprzedawca ma prawo pobierać dodatkową opłatę operacyjną dla przesyłek pobraniowych. Opłata taka, o ile jest naliczana, wyszczególniona jest w cenniku kosztów wysyłek dostępnym dla Zamawiającego. Wysyłka pobraniowa następuje tylko w przypadku wcześniejszego uzgodnienia tej formy dostawy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
23. Produkty kruche (szkło itp.) Sprzedawca wysyła na „warunkach szczególnych”. Pozostałe towary są wysyłane na normalnych warunkach.
24. W przypadku otrzymania przesyłki za pomocą firmy kurierskiej, Zamawiający ma obowiązek sprawdzić przesyłkę z zewnątrz oraz zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kuriera. Jeśli istnieją jakiekolwiek niezgodności, Zamawiający zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera oraz poinformować o tym Sprzedawcę.

Zwroty i reklamacje
25. Zamawijący przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu, powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
W przypadku posiadania przez produkty wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeżeli rzecz sprzedana:
– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
– nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– została wydana Zamawiającemu w stanie niezupełnym
reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można składać przesyłając reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres: Dział Reklamacji KREGE, ul.Pałucka 67/11, 54-153 Wrocław
26. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość w sklepie www.woda-alkaliczna.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu.
27. W celu dokonania zwrotu, Zamawiający odsyła zakupiony towar na adres wskazany przez Sprzedającego, na koszt własny.
28. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, a jego opakowanie jest nienaruszone. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym dowodem zakupu tj. rachunkiem lub fakturą VAT.
29. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego. Koszt wysyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwrot towaru bez dokumentu zakupu nie podlega rekompensacie.
30. W przypadku otrzymania towaru innego niż zamawiany lub uszkodzonego, koszty wysyłki związane z wymianą towaru na prawidłowy ponosi Sprzedawca. W przypadku zwrotu towaru z winy Zamawiającego,
31. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu .
32. Sprzedawca oferuje wyłącznie nowe produkty, przed wysłaniem są one dokładnie sprawdzane przez Sprzedawcę. W przypadku gdy przesłany produkt posiada wadę fabryczną lub uszkodzenie powstałe podczas dostawy, Zamawiający może odesłać otrzymany towar i żądać rekompensaty. Sprzedawca gwarantuje wyminę na pełnowartościowy produkt lub zwrot pieniędzy.
33. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia na adres poczty elektronicznej info@woda-alkaliczna.pl

Ochrona danych osobowych
34. Dane osobowe Zamawiających podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
35. Każdy Zamawiający ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia z bazy sklepu.
36. Zgodnie z prawem, rejestracji w sklepie lub portalu internetowym nie można traktować jako równoznacznej ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych. Informacje handlowe wysyłane są tylko tym Zamawiającym, którzy wyrażą na to zgodę poprzez zakreślenie odpowiedniego pola wyboru.
37. Zagadnienia związane z polityką prywatności oraz zasady jej prowadzenia zostały szczegółowo przedstawione w dziale Polityka Prywatności.

Postanowienia końcowe
38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych właściwych dla przedmiotu rozstrzygnięcia.

Zachęcamy również do zapoznania się z:

Polityką prywatności

Polityką cookies