Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu prowadzonego pod adresem www.woda-alkaliczna.pl (Sklep) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (Klient) za pośrednictwem strony Sklepu.

Wszelkie dane osobowe w naszym Sklepie zbierane są wyłącznie w konkretnych, jasno określonych, prawnie uzasadnionych i adekwatnych celach oraz przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zapewniamy również bezpieczeństwo i pełną poufność gromadzonych danych.

1. Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszym Sklepie to: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz w przypadku firm: nazwa firmy, adres prawny i numer identyfikacji podatkowej.

2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia.

3. Klient powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością.

4. Dodatkowo Sklep umożliwia dokonanie rejestracji z wykorzystaniem swojego profilu w serwisie Facebook. Dokonanie rejestracji tą drogą wymaga uprzednio zalogowania się przez Klienta na swoim koncie serwisu społecznościowego i zezwolenie temu serwisowi na udostępnienie swoich danych Sklepowi.

5. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • – obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
  • – realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
  • – zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
  • – tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  • – jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sklep.

6. W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Klientów dane podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy kurierskie, pośrednicy płatności, firmy rozwijające i serwisujące oprogramowanie sklepu. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego z uwagi na cel czynności minimum.

7. Dane udostępnione przez Klienta mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach Sklepu w sekcji Konto Klienta.

9. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: info@woda-alkaliczna.pl lub telefonicznie pod numerem 517 774 527. W takim przypadku dane osobowe takiego Klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).

10. Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Klienta praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Klient, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.

Zachęcamy również do zapoznania się z:

Regulamine Sklepu

Polityką cookies